Studentske kartice - posedovanje studentske kartice je obavezno za korišćenje usluge smeštaja i ishrane.

Predaja dokumentacije: od 10,00 - 13,00 na blagajni studentskog doma "Bosa Milićević"

    Potrebna dokumentacija:

    1. Fotokopija indeksa (strana sa slikom i strana gde je overen tekući semestar)

            Mora jasno biti vidljiv status studenta: budžet / samofinansiranje

    2. Fotokopija lične karte - obe strane (prihvata se i štampa iz čipovane)

    3. Tačno i čitko popunjen zahtev za izdavanje studentske kartice, overen na fakultetu.

        Zahtev se može preuzeti na porti studentskog doma "Bosa Milićević".

        Zahtevi postoje na latiničnom i ćiriličnom pismu i na mađarskom jeziku.

    4. Uplata na tekući račin studentskog centra: 840-116667-06

    - Iznos od 2000 dinara za izdavanje nove kartice ili 

    - Iznos od 1000 dinara za produženje prošlogodišnje kartice ili

    - Iznos od 1000 dinara za izdavanje duplikata (zamenu) kartice    

Svrha uplate: izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata (zamena)Primalac: Studentski centar "Subotica", Segedinski put 11, 24000 SuboticaPoziv na broj: upišite broj indeksa Prilikom predaje dokumentacije poneti:

   - indeks na uvid 
   - ličnu kartu na uvid

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se